ตะกร้า 0

Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า:
6974223640012
15,400 บาท
Key Features
  • Wireless Video Transmission up to 600'
  • 1 x Transmitter & 1 x Receiver
  • Supports up to 1080p60 Video
  • SDI & HDMI Input, SDI & HDMI Out
  • USB Type-C Power Input & L-Series Plate
  • Transmit to Receiver & Mobile Devices
  • Compact, Silent Fan-Less Design
  • Low-Latency of Approximately 80ms
  • OLED Displays on Transmitter & Receiver

 

Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย
Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย

กำรส่งภำพวิดีโอของคุณด้วยระบบส่งสัญญำณวิดีโอแบบไร้สำย ZO600S SDI & HDMI จำก
Shimbol รองรับกำรจ่ำยไฟ 2 แบบได้แก่ USB Type-C หรือแบตเตอรี่ NP-F-Series ชุดเครื่องส่งสัญญำณ
และตัวรับสัญญำณขนำดกะทัดรัดนี้มีอินพุตและเอำต์พุต SDI และ HDMI และส่งสัญญำณวิดีโอสูงสุด
1080p60 โดยมีควำมดีเลย์อยู่ที่ 80ms กำรส่งสัญญำณสูงสุด 600 ฟุต หรือ 180 เมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model ZO600S
รับประกัน 1 Year
แบรนด์ Shimbol
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Shimbol - ZO600S ประกันศูนย์ไทย