ตะกร้า 0

Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า:
6974223640043
18,400 บาท

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/q4HotQNgjlM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Key Features
  • 1 x Transmitter and 1 x Receiver Set
  • Transmits up to 1080p60 Video
  • SDI and HDMI In/Out, USB-C UVC Output
  • Up to 1000' Line-of-Sight Transmission
  • Transmit to up to 2 x Receivers
  • Shimbol App Transmission to iOS Devices
  • L-Series Battery/USB Type-C Power Input
  • Low 80ms Latency
  • OLED Screen, Remaining Battery Display
  • Durable, Lightweight Aviation Aluminum
Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย
Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย

กำรส่งสัญญำณวิดีโอไร้สำยสูงสุด 1080p60 โดยใช้อุปกรณ์กล้อง mirrorless หรือ DSLR และ
ระบบวิดีโอไร้สำย ZO1000 SDI/HDMI จำก Shimbol เครื่องส่งสัญญำณมีทั้งอินพุต HDMI และ SDI และ
เครื่องรับมีเอำต์พุต SDI, HDMI และ USB-C UVC ชุดเครื่องส่งและเครื่องรับหนึ่งเครื่อง มีควำมดีเลย์
80ms พร้อมกำรส่งสัญญำณแบบ line-of-sight สูงถึง 1,000 ฟุต หรือ 300 เมตร และสำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน
Application และพอร์ต USB-C ของตัวรับสัญญำณ สำมำรถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณส ำหรับกำร
สตรีมสดโดยใช้แพลตฟอร์มต่ำงๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model ZO1000
รับประกัน 1 Year
แบรนด์ Shimbol
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Shimbol - ZO1000 ประกันศูนย์ไทย