ตะกร้า 0

Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย

สินค้าหมด
รหัสสินค้า:
6974223640050
10,400 บาท
Key Features
  • 1920 x 1080 Touchscreen Display
  • Up to DCI 4K25 HDMI Video Input
  • 1080p60 Recording to microSD Card
  • 2000 cd/m² Brightness
  • HDR Monitoring, 3D LUT Support
  • Waveform, Vectorscope, Focus Peaking
  • Markers, False Color, Color Temperature
  • Embedded Audio, 3.5mm Headphone Port
  • Power via L-Series/F970 or DC Input
  • 1/4"-20 Thread & Shoe Mount Included

 

Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย
Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย

Memory I 5.5" 4K HDMI Touchscreen Recorder/Monitor จำก Shimbol ช่วยให้คุณสำมำรถดู
อินพุต DCI 4K25 ได้สูงสุด และบันทึกวิดีโอ 1080p60โดยใช้ 3D LUT จอภำพนี้มีหน้ำจอสัมผัสขนำด 5.5"
1920 x 1080อินพุต HDMI 2.0 หนึ่งช่อง และ ช่องหูฟัง 3.5 มม. มอนิเตอร์เสียงในตัว คุณสมบัติจอภำพ
ประกอบด้วยควำมสว่ำง 2,000 Nits , HDR และ 3D LUT, รูปคลื่น Luma, Vectorscope, ซูม, Focus
Peaking และฟังก์ชันกำรแสดงผลเพิ่มเติมคุณสมบัติกำรถ่ำยภำพ
- ฟังก์ชันกำรถ่ำยภำพประกอบด้วย
- Focus Peaking, สีผิดเพี้ยน, ค่ำแสง
- ตรวจสอบฟิ ลด์ เครื่องหมำยที่เลือกได้ และกำรปรับ RGB
- ซูม กำรเลือกเส้นกรำฟแกมมำ และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model Memory I
รับประกัน 1 Year
แบรนด์ Shimbol
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Shimbol - Memory I ประกันศูนย์ไทย