ตะกร้า 0

Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย

สินค้าหมด
รหัสสินค้า:
6974223640029
14,000 บาท

อุปกรณ์ส่งสัญญำณภำพและวิดีโอ 1080p60 ระยะกำรส่งสัญญำณ 500 ฟุต หรือ150เมตร ไป
ยังเครื่องรับสัญญำณ โดยเครื่องส่งสัญญำณ HDMI Input ซึ่งมำพร้อมกับ HDMI Output ตัวอุปกรณ์วัสดุ
เป็นโลหะพร้อมเกลียวยึด 1/4" เสำอำกำศในตัว จอแสดงผล OLED ที่สว่ำงสดใส สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน
Application Shimbol ส่งพร้อมกันไปยังเครื่องรับสัญญำณหนึ่งเครื่องและสำมำรถเชื่อมต่อ Application
ได้สูงสุดถึง 3 เครื่อง ใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ NP-F-series (ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภำยในตัว) หรืออินพุต USB
Type-C ควำมดีเลย์0.1 วินำท

Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย
Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย

อุปกรณ์ส่งสัญญำณภำพและวิดีโอ 1080p60 ระยะกำรส่งสัญญำณ 500 ฟุต หรือ150เมตร ไป
ยังเครื่องรับสัญญำณ โดยเครื่องส่งสัญญำณ HDMI Input ซึ่งมำพร้อมกับ HDMI Output ตัวอุปกรณ์วัสดุ
เป็นโลหะพร้อมเกลียวยึด 1/4" เสำอำกำศในตัว จอแสดงผล OLED ที่สว่ำงสดใส สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำน
Application Shimbol ส่งพร้อมกันไปยังเครื่องรับสัญญำณหนึ่งเครื่องและสำมำรถเชื่อมต่อ Application
ได้สูงสุดถึง 3 เครื่อง ใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ NP-F-series (ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภำยในตัว) หรืออินพุต USB
Type-C ควำมดีเลย์0.1 วินำท

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model ZO500
รับประกัน 1 Year
แบรนด์ Shimbol
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Shimbol - ZO500 ประกันศูนย์ไทย